پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر راهنماي برنامه هاي شركت تعاوني  جهت آشنائي بيشتر مجريان محترمي كه با اين شركت همكاري دارند و يا تمايل دارند در سال جاري با ما همكار شوند، تهيه شده است . اين دفتر راهنما حاوي مجوزهاي قانوني، عناوين دوره ها نحوه اجراي برنامه ها، تعرفه هاي سال جاري، نحوه انجام هزينه ها، ارسال مدارك و همچنين حاوي نشاني و تلفن هاي شركت مي باشد.

ليست دوره هاي آموزشي
استانتاریخعنوان دورهمدرستعداد شرکت کنندگانمشاهده جزییات
کهکیلویه و بویراحمد1396/10/25دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان کرمی نژاد و قادری34 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/10/21دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان سادات و قادری33 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/10/18دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان سادات و قادری30 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/07/27دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان سادات و قادری28 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/07/20دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان سادات و قادری27 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/04/12دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان سادات و قادری33 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/03/29دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقای مصطفی قادری28 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1396/02/08دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان کرمی نژاد و قادری33 نفر
مرکزی1396/12/23دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان حق پرست و خدادادی، موحدی46 نفر
مرکزی1396/12/07دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان یاری و خدادادی، موحدی38 نفر
مرکزی1396/09/08دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ملوکی و خدادادی، موحدی47 نفر
مرکزی1396/08/08دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ملوکی و خدادادی، موحدی65 نفر
مرکزی1396/06/22دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان احمدی ، موحدی و خدادادی43 نفر
مرکزی1396/06/01دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ملوکی، موحدی و خدادادی35 نفر
مرکزی1396/05/25دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ملوکی، موحدی و خانم حسینی و پارسا50 نفر
مرکزی1396/05/04دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ملوکی، موحدی و خانم حسینی و پارسا35 نفر
مرکزی1396/08/11دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری67 نفر
مرکزی1396/07/20دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری52 نفر
سمنان1396/12/19دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان عالی، جمشیدی و خانم محمدیار26 نفر
مازندران1396/08/25دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم اعظم خلیلی34 نفر
گیلان1396/11/10دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ابراهیمیان ، اکبرنیا و خانم تقوی45 نفر
گیلان1396/10/26دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان ابراهیمیان ، اکبرنیا و خانم تقوی49 نفر
گیلان1396/08/17دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان حسینجانی، ابراهیمیان، نیکزاد، اکبرنیا و احمدی و خانم تقوی47 نفر
گیلان1396/05/19دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان حسینجانی، ابراهیمیان، نیکزاد، اکبرنیا و احمدی و خانم تقوی45 نفر
آذربایجان غربی1396/12/27دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی25 نفر
آذربایجان غربی1396/10/06دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی15 نفر
آذربایجان غربی1396/08/09دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی17 نفر
آذربایجان غربی1396/06/09دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی21 نفر
آذربایجان غربی1396/04/21دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی23 نفر
آذربایجان غربی1396/02/21دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی16 نفر
سیستان و بلوچستان1396/12/18دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ، حسین زاده و شیخ زاده57 نفر
سیستان و بلوچستان1396/11/12دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ، حسین زاده و شیخ زاده46 نفر
سیستان و بلوچستان1396/08/08دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ، حسین زاده و شیخ زاده47 نفر
سیستان و بلوچستان1396/06/27دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ و رحیمی40 نفر
سیستان و بلوچستان1396/05/12دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ، حسین زاده و شیخ زاده39 نفر
سیستان و بلوچستان1396/02/21دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ، حسین زاده و قلاسی51 نفر
سیستان و بلوچستان1396/05/16دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلآقایان آذرنگ و شه بخش21 نفر
آذربایجان شرقی1396/05/09 دوره آموزشی حقوق کارآقایان حاتمی، فتحی و مقتدر27 نفر
آذربایجان شرقی1396/07/25دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلآقای مختار ممی زاده مقتدر21 نفر
آذربایجان شرقی1396/09/28دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم نرجس صفایی جم42 نفر
آذربایجان شرقی1396/03/04دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری48 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/11/30دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قاسم پور و قنبری27 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/11/25دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قاسم پور و قنبری30 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/10/14دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری20 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/10/11دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/08/25دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری20 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/08/22دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری23 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/07/19دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری33 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/06/22دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری33 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/05/26دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری21 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/05/23دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری30 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/04/22دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/04/19دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری26 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/02/25دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری28 نفر
چهارمحال و بختیاری1396/02/25دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان جزایری و قاسم پور و قنبری26 نفر
البرز1396/05/10دوره آموزشی با موضوعات تخصصیآقای اسماعیل خلیلی26 نفر
البرز1396/04/26دوره آموزشی با موضوعات تخصصیخانم زهرا گل کار23 نفر
البرز1396/10/14دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری47 نفر
البرز1396/02/21دوره آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغلخانم اعظم خلیلی19 نفر
تهران1395/10/20دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان طباطبایی و آزادمنجیری و صفری23 نفر
آذربایجان غربی1395/10/24دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان قادری و سلیمی27 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/02/20مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری26 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/02/23مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/02/27مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/03/24مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری35 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/04/21مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری33 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/04/24مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری24 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/05/25مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری27 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/05/28مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری23 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/06/17مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری35 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/07/26مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری22 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/07/29مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری20 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/08/24مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/08/27مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/11/22مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری25 نفر
چهارمحال و بختیاری1395/11/27مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان جزایری و قاسمی و قنبری35 نفر
تهران1395/02/30مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان طباطبایی و صفری21 نفر
تهران1395/10/07مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان طباطبایی و آزادمنجیری و صفری23 نفر
تهران1395/09/22مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان طباطبایی و صفری و خانم ابراهیم آبادی20 نفر
سیستان و بلوچستان1395/01/31مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان آذرنگ و شه بخش و شیخ زاده45 نفر
سیستان و بلوچستان1395/03/17مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان آذرنگ و شه بخش و شیخ زاده36 نفر
سیستان و بلوچستان1395/05/12مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان آذرنگ و خطیبی39 نفر
سیستان و بلوچستان1395/06/25مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان آذرنگ و شه بخش و کلانی40 تفر
سیستان و بلوچستان1395/10/20مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان آذرنگ و حسین زاده و شیخ زاده33 نفر
آذربایجان غربی1395/02/01مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان قادری و سلیمی19 نفر
آذربایجان غربی1395/03/27مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان قادری و سلیمی19 نفر
آذربایجان غربی1395/05/14مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان قادری و سلیمی20 نفر
آذربایجان غربی1395/07/08مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان قادری و سلیمی24 نفر
آذربایجان غربی1395/08/20مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان قادری و سلیمی20 نفر
گیلان1395/02/27مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان حسینجانی و احتسابی و نیکزاد و باقری نژاد و احمدی و خانم تقوی36 نفر
گیلان1395/11/21دوره آموزشی توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغلآقایان حسینجانی ، احتسابی ، باقری نژاد ، نیکزاد ، احمدی و خانم تقوی47 نفر
سمنان1395/06/23مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان بابایی و جمشیدی و خانم محمدیار23 نفر
کهکیلویه و بویراحمد1395/11/10مدیران و مسئولان شرکت های خدماتی120 نفر
خراسان شمالی1395/06/04مدیران و مسئولان شرکت های خدماتیآقایان نباتی و زوقی و قلی پور25 نفر
تهران1395/01/25طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلآقای محمود صفری15 نفر
تهران1395/09/03طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری64 نفر
تهران1395/09/03طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری5 نفر
آذربایجان شرقی1395/03/06طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلخانم نرجس صفایی جم22 نفر
آذربایجان شرقی1395/08/12طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلخانم نرجس صفایی جم43 نفر
مازندران1395/11/28طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلخانم اعظم خلیلی62 نفر
تهران1395/03/09طبقه بندی مشاغل ویژه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغلخانم شراره خادم جعفری69 نفر

5.3.2.0
V5.3.2.0