پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


اطلاعیه
     آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال ( نوبت  اول ) 1396

       معرفي شركت تعاوني

        

       آشنایی با شرکت تعاونی کارکنان  مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

        

        

        

       شركت تعاوني كاركنان مؤسسه  كار و تأمين اجتماعي براساس قانون برنامة  سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اهداف برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي نظام در واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني، در سال 1381 به شماره ثبت 198194 مورخ 6/11/81 تأسيس و ازسال 1382 فعاليت‌هاي خود را آغاز نموده است .

       اهداف و زمينه‌هاي فعاليت

       الف ـ آموزش  

       ب ـ پژوهش  

       ج ـ انتشارات، اطلاع‌رساني و ترجمه  

       د ـ ساير فعاليت ها 


       برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و کوتاه مدت سال 1398

              فرم ها

                    تعرفه ها

                    5.3.2.0
                    V5.3.2.0