پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظر سنجي راجع به سايت موسسه كار و تامين اجتماعي
  1.با چه اولويتي از وب سايت موسسه كار و تامين اجتماعي بازديد مي كنيد؟(به ترتيب اولويت اعداد 1-4)
    آشنايي با فعاليت هاي آموزشي
    آشنايي با فعاليت هاي پژوهشي
    آشنايي با فعاليت هاي انتشاراتي
    آگاه شدن از اخبار، اطلاعيه ها و تقويم آموزشي
  2.تغييرات شش ماه اخير را وب سايت چگونه ارزيابي مي نماييد؟
  


  3.آيا اطلاعات مورد نياز شما در وب سايت به راحتي قابل دستيابي است؟
  


  4.محتواي ارائه شده در وب سايت چقدر انتظارات شما را برآورده مي كند؟
  


  5.وب سايت را از نظر طراحي چگونه ارزيابي مي نماييد؟
  


  6.چنانچه پيشنهاد و نظري راجع به سوال 5 داريد لطفا مرقوم فرماييد
  
  7.پس از قرار گيري بخش جديد در سايت، كدام روش اطلاع رساني را ترجيح مي دهيد؟
  
  8.به نظر شما چه اطلاعات و ... در سايت اضافه گردد تا انتظارات شما را تامين نمايد؟
  
    
  ارسال نظر

5.3.2.0
V5.3.2.0