جمعه, 1 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۶:۳۲:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 
  • کد خبر : ۱۲۳۰
نشست علمی بررسی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی فقرا در ایران برگزار شد

 نشست علمی بررسی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی فقرا در ایران روز دوشنبه، 31 تیرماه برگزار شد.
در این برنامه عالیه ناظمی ضمن ارائه یافته های پژوهش خود گفت: طراحی سیاستهای اثربخش برای فقرزدایی نیازمند شناخت پویایی زمانی ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی خانوارها و  بررسی و ارزیابی آثار سیاستها و برنامههای خاص حمایتی در حوزه فقر مستلزم سنجش تغییرات فقر در طول زمان است.

وی افزود: مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایران است. تفاوت شرایط اقتصادی- اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب به وجود آمدن نابرابری در بین افراد آن جامعه میشود و بروز چنین نابرابریهایی به شکل‌گیری فقر و تغییرِ توزیع درآمد منجر میشود.

به گفته ناظمی يكي از نقشهاي اساسي دولتها در اقتصاد، كاهش نابرابري درآمدي از طريق باز توزیع منابع است؛ اما ميزان بهينه باز توزیع به معيارهاي اخلاقي جامعه در مورد اين موضوع وابسته است.

وی ادامه داد: همه افراد جامعه درآمدهاي بالاتر از درآمد خود را انتخاب ميکنند. بنابراين، هر يک از افراد جامعه به دليل داشتن درآمد کنوني، خود را دچار محروميت ميداند و يا این‌که خود را از يک منفعت مورد انتظار محروم ميبيند. اين محروميت ناشي از تفاوت درآمد کنوني آن‌ها با درآمد مورد انتظارشان ميباشد.

این محقق ادامه داد: ضريب جيني به‌عنوان يک شاخص نسبي به‌صورت اندازه نسبت ميزان نابرابري درآمد در جامعه مفروض به حداکثر اندازه ممکن نابرابري در يک الگوي توزيع درآمد کاملاً ناعادلانه تعریف‌شده است و نمودار زیر ضريب جيني كه شاخصي بين صفر (متناظر با برابري كامل) و يك (متناظر با نابرابري كامل) است را در حدفاصل ۶ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد و حاکی از آنست که در سال ١٣٩٠ كاهشي در ضريب جيني اتفاق افتاده كه ميتواند ناشي از اجرايي شدن طرح يارانهها و يا عوامل ديگر باشد، اما پس از سال ١٣٩١ دوباره روند نابرابري رو به افزايش گذاشته است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0